Login

Sample Beit - Midrash

סוגיית הכחולים | The Discussion Page

In order to view the discussion -please log in.

Last Posts

user profile image
קבוצת הסגולים
7.11.2018 19:02

תגובה לדילמה :הקשבה והבנה של המחנכת אל ההורה
התמודדות המחנכת הייתה על פי גישת הדאגה האכפתית
מכיוון שהיא הקשיבה להורה,
היא הבינה את צורכי הילד  דרך ההורה
ועל כך שאינה יכול להחליט מה טוב בשבילו מבלי לשוחח איתו.

user profile image
קבוצת הכחולים
7.11.2018 18:58

המורה התעלמה מההורה שהראה התנגדות בפני כל ההורים, וכעסה על שדיבר כך מול כל ההורים.

user profile image
קבוצת הסגולים
7.11.2018 18:55

יחס אשת חינוך מול ההורה.
דרך ההתמודדות מוצגת פה הינה המידה הטובה
מכיוון המורה עושה מה שהיא חושבת שטוב לילדה ולא מתוך היכרות איתה.
בנוסף לכך, החוק הזה לא הגיע מהמורה
מה שלאו דווקא מציין שזה הגיע מתוך דאגה אכפתית אישית אלא מכללי ביה”ס

user profile image
קבוצת הכחולים
7.11.2018 18:36

לאחר שהמורה הקשיבה לטענות ההורה, המחנכת זימנה את ההורה לשיחה אישית על מנת להבין את מורכבות הבעיה. לאחר השיחה, החליטה המחנכת לאפשר לילד באופן חריג להביא כריך עם שוקולד.

Last Sources

Participants