Login

Sample Beit - Midrash

סוגיית האפורים | The Discussion Page

In order to view the discussion -please log in.

Last Posts

user profile image
קבוצת החומים
7.11.2018 19:07

דרך פעולה זו על פי מידת האכפתיות הבין אישית/ הדאגה האכפתית.
“אולי דרך ההקשבה שלי אליהם אני אצליח לפתח איתם קשרי אמון ובטחון הדדיים”

user profile image
קבוצת החומים
7.11.2018 18:54

דרך פעולה זו על פי מידת האכפתיות הבין אישית/ הדאגה האכפתית.
הוא לוקח בחשבון את בקשתם, משמע הקשיב להם ולרצונותיהם.

user profile image
קבוצת החומים
7.11.2018 18:52

דרך פעולה זו מתאימה לאכפתיות מהמידה הטובה.
המורה חושב שהוא יודע מה טוב עבור תלמדיו. “אני יודע שמה שתיכננתי הוא חשוב עבורם”.

user profile image
קבוצת החומים
7.11.2018 18:51

פדגוגיה ותכנית לימודים. “הוא בנה תכנית לימודים”

Last Sources

Participants